Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerződő felei között létrejövő jogviszony általános feltételeit határozzák meg. Az Eladó alatt Cseri Ferenc RUSTIC – FANTASY, egyéni vállalkozót értjük, aki a Nagykürtösi Járási Hivatal egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilvántartásában 660-9586 szám alatt van bejegyezve, ICO 37824457, székhelye 99109 Koláre 154, Szlovák Köztársaság, (továbbiakban, mint „Eladó”), aki az internetes honlap és webáruház (továbbiakban, mint „e-shop”) www.intarzi.com üzemeltetője. Vevő alatt a fogyasztót vagy vállalkozót értjük (továbbiakban, mint „Vevő”). Fogyasztó az a fizikai személy, aki a fogyasztói szerződés megkötéseés teljesítése során nem a saját üzleti tevékenysége, vagy más üzleti tevékenység keretei között jár el.

Az Eladó és a Fogyasztó közötti jogviszonyra vonatkozó, a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten nem szabályozott kérdésekre a szlovák Polgári törvénykönyvre vonatkozó 40/1964 Zb és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Vállalkozónak minősül:

- cégjegyzékbe bejegyzett személy

- az a személy, aki egyéni vállalkozóként jár el

- az a személy, aki egyéni vállalkozástól eltérő különös szabályok szerint vállalkozik

- a külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett személy, aki mezőgazdasági őstermelőnek minősül

- az a személy, aki saját vállalkozói tevékenységében az előző mondattal összhangban jár el.

Ha a Vevő a megrendelésében megjelöli a nyilvántartási számát (cg vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát), akkor tudomásul veszi, hogy a jelen vállalkozóra kialakított Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok vonatkoznak rá.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek nem szabályozza az Eladó és a vállalkozó Vevő közötti jogviszonyokat és az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés sem, akkor a hatályos szlovák Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló 513/1991 számú törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Vevő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy megismerte a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a panaszbejelentés rendjét, a megegyezett szállítási módot, a megrendelt szolgáltatás és/vagy termék feltételeit és hogy a fentiekkel beleegyezik, mégpedig a fentieknek a megrendelés pillanatában hatályos és érvényes állapotával.

A Vevő tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten az adott esetre a felek nem állapodtak meg másként, a Vevőnek az Eladó termékének megvásárlásával nem keletkezik semminemű joga az Eladó vagy más cégek védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céges logójának, szabadalmainak a használatára.

2. Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés megkötése:

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, az Eladó által kínált termék honlapra való felhelyezése szerződéses ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a Vevő részéről a megrendelés elküldésével és az Eladó részéről a megrendelés elfogadásával jön létre. A megrendelés elfogadásának tényét Eladó haladéktalanul, tájékoztató email-ben igazolja a Vevő részére az általa megadott email címre vagy telefonon keresztül, de a szerződés létrejöttére azonban ennek az igazolásnak nincs hatása. A létrejött szerződést (a kialkudott árral együtt) módosítani vagy megszüntetni csak a felek kölcsönös egyességével vagy jogszabályban meghatározott indokokkal lehet. A jelen eljárás alóli kivételeket a megrendelésre vonatkozó V. pont tartalmazza.

Ha a Vevő vállalkozó, akkor a vállalkozó Vevő által az árura vonatkozó megrendelés elküldése az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül és az adásvételi szerződés a vállalakozó eladónak az ehhez az ajánlathoz való beleegyezésével jön létre. Az adatátvitel során keletkezett lehetséges hibákért az Eladó nem vállal felelősséget. A szerződés nyelve szlovák.

A szerződéskötés megkötéséhez vezető egyes technikai lépések a jelen Általános Szerződési Feltételekből egyértelműek, mivel ez a folyamat érthetően körül van írva. Vevőnek lehetősége van maga a megrendelést elküldése előtt ellenőrizni, szükség esetén javítani azt. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésre állnak az Eladó internetes honlapján.

A megrendeléshez szükséges telekommunikációs távközlési eszközök használatának költségei (telefon, internet stb.) költségei szokásos mértékűek, a Vevő által használt távközlési szolgáltatások díjaitól függenek.

Ha a Vevő/fogyasztó szolgáltatást rendel meg, akkor ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat a részére a jogszabály által lehetővé tett elállási időn belül nyújtsák.

Az áru átadása:

Az adásvételi szerződéssel Eladó kötelezettséget vállal, hogy Vevőnek átadja a jelen szerződés tárgyát képező dolgot, és egyúttal lehetővé teszi, hogy tulajdonjogot szerezzen rajta. A Vevő kötelezettséget vállal, hogy az árut átveszi, és teljes mértékben megfizeti az Eladó részére az előre egyeztetett vételárat.

Eladó az áru jogos tulajdonosa marad, és ezért Vevő csak a meghatározott teljes vételár megfizetését követően válik az áru tulajdonosává. A jelen szabály szolgáltatás megvásárlásának esetén is érvényes. Eladó átadja Vevőnek a dolgot és a hozzá kapcsolódó okmányokat és lehetővé teszi Vevőnek, hogy tulajdonjogot szerezzen a dolgon a jelen szerződéssel összhangban. Az Eladó teljesíti a Vevőnek az áru átadására vonatkozó kötelezettségét, ha lehetővé teszi, hogy a Vevő az áruval rendelkezzen a teljesítés helyén és idején és erről az Eladót értesíti.

Ha az Eladónak kell küldenie az árut, akkor a vállalkozó Vevőnek, az árunak az első a Vevő részére történő szállítást végző fuvarozó részéről történő átadással adja át a dolgot és lehetővé teszi a Vevőnek a szállítási szerződésből eredő jogok gyakorlását a fuvarozóval szemben. Ha azonban a Vevő fogyasztó, akkor a dolognak a Vevő részére való átadása a fuvarozó általi átadással valósul meg.

Eladó az adásvételi szerződés tárgyát előre egyeztetett mennyiségben, minőségben és kiszerelésben adja át Vevőnek.

A Vállalkozó Vevő ezzel kifejezetten hozzájárul, hogy részére a megvett árura vonatkozó használati utasítás szlovák nyelven ne kerüljön átadásra.

Eladó az árut a szokásos módon, vagy előre egyeztetett módon becsomagolja az áru védelme és minőségének megóvása érdekében. Az Eladó ugyanilyen módon gondoskodik az áruról szállítás esetén.

3. Az adatok védelme és biztonsága

 
A Vásárló személyes adatainak feldolgozásánál és adatvédelménél az Eladó az "Adatvédelmi szabályzat" oldalon leírt feltételek alapján jár el.

4. Ár

Minden ár szerződéses ár. Az on-line shop-ban feltüntetett árak mindig aktuális és érvényes árak. Az árak véglegesek, tehát már tartalmazzák az ÁFA-t, esetleg már a többi adót és illetéket is, melyeket a fogyasztónak az áru megszerzésekor ki kell fizetnie. Ez nem vonatkozik az esetleges szállítási költségekre vagy egyéb dolgokra, melyek az ún. kosárban vannak feltüntetve és ezek mértéke a Vevő választásától függ. Az áru/szolgáltatás eredeti ára az, amit Eladó a lehetséges kedvezmények nélkül, az eladást segítő marketing kampányok és más kedvezményes akciók nélkül kínál az e-shop-ban. Az akciós árak a meghatározott mennyiségben rendelkezésre álló készlet erejéig, vagy határozott ideig érvényesek.

5. Megrendelés

Vevő az árut a megrendelés pillanatában érvényes áron kapja meg. Vevőnek, mint fogyasztónak lehetősége van a rendelés elküldése előtt az ÁFA-t és az egyéb díjakat tartalmazó teljes vételárat megismerni. Ezt az árat rendeli Eladó a megrendeléshez.

Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan eset, hogy nem jön létre az Eladó és Vevő között szerződés és ez főleg abban az esetben, amikor Vevő az Eladó külső informatikai rendszerének meghibásodása miatt tévesen feltüntetett áron rendeli meg az árut. Eladó ebben az esetben tájékoztatja Vevőt erről a tényről.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelennek tekintse az adásvételi szerződést abban az esetben, ha személyes adatokkal való visszaélés történt, vagy bankkártyával éltek vissza stb., államigazgatási vagy bírósági szerv beavatkozása miatt. Erről a folyamatról Eladó tájékoztatja Vevőt. Vevő tudomásul veszi, hogy a fent említett esetekben az adásvételi szerződés érvényesen nem jöhet létre.

6. Elállás a szerződéstől

Elállás a szerződéstől fogyasztó Vevő által:

Az eladó üzlethelyiségein kívül vagy a távollevők között létrejött szerződések alapján eladott áru vagy nyújtott szolgáltatás során a fogyasztók védelméről szóló törvény 7§ alapján a Vevőnek joga van az így megkötött szerződéstől indoklás nélkül, az áru kézhezvételétől vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül elállni, miközben elengedhetetlen, hogy a megadott időn belül kézbesítsék a szerződéstől való elállásra vonatkozó levelet az Eladónak. Vevőnek ehhez abban az esetben is joga van, ha az interneten megrendelt árut személyesen vette át Eladótól az áru átadási helyén.

Vevőnek az árut teljességében, hiánytalan dokumentációval – amennyiben ez átadásra került – sértetlenül, tisztán, eredeti csomagolásában – amennyiben így került átadásra - eredeti állapotában és értékében kell visszaadnia. Abban az esetben, ha az áru hiányos, vagy sérült, Eladó Vevőtől igényt tarthat az értékcsökkenés mértékének megfelelő összegére. (összhangban az eladó üzlethelyiségein kívül vagy a távollevők között létrejött szerződések alapján eladott áru vagy nyújtott szolgáltatás során a fogyasztók védelméről szóló törvény 10§ (4) bekezdésével.

A visszaadott áruért járó összeg a Vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül jár vissza.

Kivéve, ha a szerződéstől való elállásban kifejezetten megállapodtak, fogyasztó nem állhat el:

a.)    áru eladásáról vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől, amelyeknek ára a pénzügyi piac mozgásától függ, melyet Eladó nem befolyásolhat és ez az adásvételi szerződéstől való elállás ideje alatt történik.

b.)    olyan áru eladására vonatkozó szerződés, amely Vevő egyedi igényei szerint készült, méretre gyártott áru esetében vagy kifejezetten egy fogyasztó részére meghatározott áru esetében

c.)    áru eladására vonatkozó szerződés, amely a termék minőségének gyors csökkenésének vagy romlásának van kitéve

d.)    áru eladására vonatkozó szerződés, mely védő csomagolással van ellátva, mely egészségbiztonsági vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és melynek védőcsomagolása az átadást követően megsérült.

e.)    olyan áru eladására vonatkozó szerződés, mely jellegénél fogva az átadást követően más árutól elkülöníthetetlen módon van csomagolva.

f.)     szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés, amelynek nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával már megkezdődött és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy ezen hozzájárulás megadásával a teljes szolgáltatás nyújtását követően a szerződéstől való elállásra való jogát elveszti, amennyiben a teljes szolgáltatás nyújtása megtörtént.

g.)    sürgős javítások és karbantartások elvégzésére vonatkozó szerződés, amellyel a fogyasztó az Eladótól kifejezetten megrendelt. Ez nem vonatkozik a szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekre és azokra a szerződésekre, melyek tárgya a javításokhoz szükséges vagy karbantartáshoz felhasznált pótalkatrészektől eltérő áru eladása, ha ezeket az Eladónak a fogyasztónál tett látogatás során kötötték meg és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árut nem rendelte meg.

Ha a Vevő a megadott időben a szerződéstől való elállás mellett dönt, az elállás gyorsabb ügyintézése érdekében azt javasoljuk, hogy az árut a kísérő levéllel együtt Eladó címére kézbesítse, esetlegesen jelölje meg a szerződéstől való elállás okát (nem feltétel), a vásárlási bizonylat számával, bankszámlaszám megadásával illetve annak megjelölésével, hogy az összeg készpénzben kerüljön megfizetésre, vagy felhasználásra kerül a következő vásárlásnál.

Vevő tudomásul veszi azt a tényt, hogy amennyiben az áruval ajándékot is kap, az Eladó és Vevő között létrejött ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha Vevő eláll a szerződéstől, az ajándékozási szerződés is érvényességét veszti és Vevő a visszaszolgáltatott áruval köteles az azzal összefüggő ajándékot is visszaadni. Abban az esetben, ha ezek nem kerülnek vissza, úgy ezeket az értékek Vevő jogalap nélküli gazdagodásának tekintjük. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetében az adásvételi szerződés nem szűnik meg és a szerződések ebből a szempontból külön értelmezendők.

Az fent körülirt feltételek teljesülése esetén a Vevőnek joga keletkezik a visszaadással kapcsolatban kifizetett összegek visszafizetésére, amely a szerződés elállásától számított legkésőbb 14 napon belül jár vissza a Vevőnek. Amennyiben a számlaszám nem kerül feltüntetésre, abban az esetben az összeg ugyanezen időn belül automatikusan további áru vásárlására áll rendelkezésre, vagy az eredeti jóváíró számla felmutatásával készpénzben kerül kifizetésre, mely Vevő szerződéstől való elállás elintézése után, fölösleges késedelem nélkül Vevőnek visszaküldésre kerül.

Vállalkozó/ Vevő általi elállás a szerződéstől:

Abban az esetben, ha Vevő vállalkozó, a Vevőnek felajánlható kiegészítően az adásvételi szerződéstől való elállás joga, összefüggésben a visszaadott áru állapotával, jótállásával és aktuális árával kapcsolatban. Az áru állapotát az eladó állapítja meg. Abban az esetben, ha a feltételek mindkét fél számára nem fogadhatóak el, az árut az Eladó a saját költségeire küldi vissza. Eladó jogosult a Vevőnek kiszámlázni az esetleges további többletköltségeket.

A jóváíró számla kiállításakor Vevőtől (de fogyasztótól és vállalkozótól is) megkövetelhető a Vevő tulajdonjogának, védelmének érdekében a személyi igazolvány. A személyi igazolvány felmutatásával Vevő engedélyét adja a személyes adatok feldolgozására a II. pontban leírtak szerint. (a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 Z.z. törvény értelmében).

Vevő jogainak védelmében, amennyiben Vevő jogi személy, és jóváíró számla igénybevételével kéri a pénz visszafizetését egyenesen az elárusító helyen, akkor az adott összeg csak annak a személynek lesz kifizetve, aki jogosult eljárni az érintett jogi személy nevében, azaz döntéshozó szerv vagy olyan személy, aki hitelesített meghatalmazással igazolja magát.

 

7. Fizetési feltételek

Vevő az áru értékét a szállítási célország valutájában fizeti meg az Eladónak.

Eladó a következő fizetési lehetőségeket fogadja el:

- készpénzes fizetés 5000 Eur összeghatárig az áruátvételi ponton

- bankkártyás fizetés (bankkártyával on-line)

- számla alapján, fizetési határidővel (hitelezéshez szükséges feltételek teljesítése esetén)

- banki átutalással

- áru átvételekor az átadási ponton fizetési terminálon keresztül (bankkártyával)

- utánvéttel az áru átvételekor (a készpénzt a szállítmányozó veszi át az ügyféltől)

- részletfizetéssel (csak abban az esetben, amennyiben a Vevő teljesíti a részletfizetési lehetőséget nyújtó társaság feltételeit)

Az áru annak teljes kifizetéséig és kézhezvételéig az Eladó tulajdonát képezi, viszont az áru átvételétől a kárveszély a Vevőre száll.

Vevő számlázási adatait a rendelés elküldése után már nem lehet visszamenőleg módosítani.

8. Szállítási feltételek

Személyes átvétel:

Az árut csak a Vevő veheti át. Olyan személynek kell lennie, aki megfelelően azonosítani tudja magát érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevél bemutatásával.

Küldés szállítási szolgáltatással:

Az áru a Vevőnek szállítási szolgáltatással is elküldhető. Ennek feltétele a megrendelés elküldése és az ezzel kapcsolatos számla kiállítása 24:00 óráig. A szállítás ára a rendelés napján aktuális árjegyzék szerint történik.

Az összes szállítási lehetőség és ezek aktuális feltételei fel vannak tüntetve Eladó honlapján.

Az a Vevő, aki vállalkozó, köteles az áru átvételekor haladéktalanul a szállítóval közösen, a melléklet szállítólevél alapján ellenőrizni a küldemény állapotát. Vevőnek jogában áll visszautasítani a szállítmány átvételét, ha az nem egyezik az adásvételi szerződésben foglaltakkal, pl. hiányos vagy sérült. Ha az így sérült küldeményt a Vevő a szállítótól átveszi, elengedhetetlen a hibát leírni a szállítmányozó átadás-átvételi jegyzőkönyvében.

Ha a küldemény hiányos vagy sérült, azonnal jelenteni kell Eladónak, írásban vagy telefonon, kárfelvételi jegyzőkönyvet kell íratni a szállítóval és ezt fölösleges késedelem nélkül e-mailben vagy postai úton kell elküldeni Eladónak. A hiányos vagy külső sérüléssel kapcsolatos küldemény utólagos fogyasztói kifogáshoz való jogával nem a Vevő veszíti el a kifogáshoz való jogot, de lehetősége van Eladónak annak bizonyítására, hogy nem áll fenn ellentmondás az adásvételi szerződéssel.

A szavatossági és jótállás feltételei

A szavatosság és jótállás feltételeire a Szlovák Köztársaság irányadó jogszabályai érvényesek. Garancialevélként a vételi bizonylatszolgál. Az egzotikus/hazai fafajtának szavatosságára és jótállására a hatályos 40/1964 Zb számú szlovák Polgári törvénykönyv szerint 24 hónap. A szavatosság a fa élettartamára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a fa nem esik szét, beltéri felhasználás során ugyanolyan kemény és használható marad. A szavatosság nem vonatkozik a beltéri fák helytelen összeszerelése következtében létrejött hibákra – fa hajlítása, görbítése, repedése stb. Vevő köteles az áru átvételkor azt alaposan átvizsgálni, miközben kioktatták arról, hogy mi minősül hibának és a rejtett hibák észlelése után köteles az árut visszacserélni.

A szavatosság szintén nem vonatkozik a beltéri felhasználású fa Vevő általi helytelen tárolásával okozott változására.

A garancia csak szakosodott, szerződött cég által végzett szerelésre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a fa színének változására sem – a fa szürkülése, és arra sem, hogy némely fa részek (egzotikus és hazai fa esetében egyaránt) elgörbülhetnek – a rostok egyenetlensége miatt. A deszkázat belső feszültsége nagyon gyakran deformációhoz és repedezéshez vezet, mely nem tárgya a garanciának.

9. Záró rendelkezések

Jelen Általános Üzleti Feltételek 2015.12.01-től lépnek hatályba és válnak érvényessé, és hatályon kívül helyezik az Általános Szerződési Feltételek valamennyi korábbi verzióját. Az Általános Szerződési Feltételek több nyelven készült. Amennyiben eltérések lennének a szlovák nyelvű változat és bármely fordítás között, az Általános Szerződési Feltételek szlovák nyelvű változata irányadó.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztassa.