Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Predávajúcou zmluvnou stranou sa rozumie živnostník František Cseri RUSTIC-FANTASY, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Veľký Krtíš pod číslom 660-9586, IČO 37824457, so sídlom 99109 Koláre 154, Slovenská Republika (ďalej len „predávajúci“). Kupujúcou zmluvnou stranou sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré výslovne nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

-          osoba zapísaná v obchodnom registri

-          osoba, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia

-          osoba, podnikájúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

-          osoba, vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, a ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

-          osoba, ktorá jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že platia pre neho pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj všetkými súvisiacimi predpismi. V prípade akejkoľvek nezhody medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s reklamačným poriadkom a s dohodnutým spôsobom dopravy, s podmienkami objednávanej služby a/alebo tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

Kupujúci si berie na vedomie, že mu kúpou produktu predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

 

II. Kúpna zmluva

 

Uzavretie kúpnej zmluvy:

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim uvedenú emailovú adresu alebo telefonicky, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

 

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto Všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

 

Dodanie predmetu kúpy:

 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu vopred dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške.

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení stanovenej kúpnej ceny. Toto pravidlo sa použije aj v prípade zakúpenia služby. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy vo vopred ujedanom množstve, akosti a prevedení.

 

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí alebo vopred dohodnutým spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

 

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na podstránke „Ochrana osobných údajov“.

 

 

IV. Cena

 

Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvedené v on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. sú uvedené vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

 

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby, za ktorú predmetný tovar/službu Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope.

 

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

 

V. Objednávanie

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke k tovaru.

 

 

 

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Tovar má kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou – ak tá bola poskytnutá, nepoškodený, neznečistený, vrátane originálneho obalu – ak taký bol poskytnutý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 

a) o predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 

b) o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

c) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

d) o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

e) o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

f) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 

g) o vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary Všeobecné obchodné podmienkyred neobjednal.

 

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovaciej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

 

V prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

 

 

  1.   Platobné podmienky

 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

-          platbu v hotovosti do 5 000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste

-          platbu cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)

-          platbu na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

-          platbu bankovým prevodom

-          platbu prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)

-          platbu na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

-          platbu na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj)

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

Prepočet medzi menami je ovplyvnený nielen  kurzom, preto kupujúci  platí tovar predávajúcemu v mene cieľovej krajiny.

 

 

VIII. Dodacie podmienky

 

Osobný odber:

 

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Musí ňou byť osoba, ktorá sa dokáže dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 

Zasielanie prepravnou službou:

 

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 24:00 hod. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho.

 

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť Predávajúcemu písomne alebo telefonicky, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

 

 

 

 

IX. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 

X. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018 a rušia všetky predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.